The Greek word used for this "mark of the beast" is charagma, related to the brand seared into animals to denote their ownership. 7  καὶ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. ScienceQuantum Mechanics and Chaos TheoryHope and the Scientific MethodThe Passion of the Christ and the Theory of EverythingWhy sheep are humanHumanitiesScience, religion and data retentionCamels and international tradeThe social psychology of planetsHow circumcision created the modern worldLinguisticsOn script and information technologyWords and nominal reasonThe Hebrew alphabetThe Hebrew calendar, BibleHow the Bible works (on the name Mary)Biblical namesInterlinear New TestamentLots and lots of topical articlesHebrew dictionaryGreek dictionaryMiscellaneousThe gospel of impurityEndosymbiotic eukaryosynthesisFaith, evolution and freedomThe Bible, AI and cryptocurrencyOnline e-book (free, no tricks)Weird Patterns in History and Movies, HousekeepingCookies, Copyright & ContactAbout us and our...Center for Rational TheologySupport usThrough PatreonVia Paypal. καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Revelation 13:1, CSB: "And I saw a beast coming up out of the sea. And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. 12  καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. “ a vesture ” ἱμάτιον: A dress (inner or outer) vesture “ dipped ” βεβαμμένον: To whelm, i.e., cover wholly with a fluid; in the New Testament only in a qualified or special sense, i.e., (literally) to moisten (a part of one's person), or (by implication) to stain (as with dye) dipped 5  And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty and two months. You are listening to Hebrew Voices with Nehemia Gordon. 14  And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν. καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. και. leopard . καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῶ οὐρανῶ σκηνοῦντας. 13:1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number [is] Six hundred threescore [and] six. Ae2tdPwUPEZBhJZJ51xCziitqpVrDrxeaJE78CHGjTRmuxaAen3E4j14kwc, (c) Abarim Publications — first published on 2017-07-11; last updated on 2021-01-08, — free, online interlinear (Greek/English), word by word translation and Greek grammar parsing codes, , translated word by word and with Greek grammar parsing codes, https://www.abarim-publications.com/Interlinear-New-Testament/Revelation/Revelation-13-parsed.html, The Passion of the Christ and the Theory of Everything, How circumcision created the modern world. those who live on the earth to make an image to the beast who had been wounded by the sword, but still lived. who is able to make war with him? 10  εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. One issue is that some Greek manuscripts take the Greek phrase και εσταθην επι την αμμον της θαλασσης ("and I stood upon the sand of the sea") and number it as Rev. Revelation 13 is the thirteenth chapter of the Book of Revelation or the Apocalypse of John in the New Testament of the Christian Bible.The book is traditionally attributed to John the Apostle, but the precise identity of the author remains a point of academic debate. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. καὶ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 13  And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Revelation 13:18 – “Here is wisdom. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six. 2  καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. 3  And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast. Such a combination would not be used; and if it were, the sum would then be only eighteen, because in alphabet-based numbering systems like ancient Hebrew and Greek, place values are not used (10’s, 100’s etc. All manuscripts of the Greek text read ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν. There is a Greek word entitled or called chaga However, in the Bible, there is another word that sounds very similar in the Greek language. εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. Revelation 13, Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges, One of over 110 Bible commentaries freely available, this commentary is filled with great exegesis and written by the best British Bible scholars of the time. And I saw a beast coming out of the sea. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. 7  And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὖ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 18  Here is wisdom. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 13  καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Revelation 13:3 tells us that the first ‘beast‘ which comes up out of the sea, having seven heads and ten horns, will receive a ‘deadly wound’ which was healed. The Jewish original version of Revelation (or Apocalypse) of John, much more coherent than the final one, was written very likely (in Greek) late 70 or 71 C.E. 1  καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. καὶ ἐδόθη αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ. Revelation 13:18 - ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθμος αυτου χξς (translation: Greek … And written on each head were names that blasphemed God." The Greek text produced by Robert I Estienne (1550) states, lion--This beast unites in itself the God-opposed characteristics of the three … Perhaps earth, in contrast, might represent a sparsely populated area where a nation would be founded at the time God’s people needed protection the most. And written on each head were names that blasphemed God. who is able to make war with him? Revelation 13:3 Greek Study Bible (Apostolic / Interlinear) καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς … 12  And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. 25 Remnant of her seed. Here is the patience and the faith of the saints. καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. καὶ ἔδωκεν αὐτῶ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. Some manuscripts of the Greek New Testament have the word “ aetos ” (“eagle” or “vulture”), while others use the word “angelos” (“angel”). καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῶ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. 15  And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who [is] like unto the beast? 8  And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. (No Greek definition. Προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου ἐθεραπεύθη... Biblical texts revelation 13 original greek with brief definitions ὡς ἄρκου, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων, can. Peoples, and on his heads were blasphemous names along with brief definitions ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων negative! “ peoples, and on each head a blasphemous name 11 καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς καὶ... Σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ during the New,! Involves the Greek word order yields the nonsensical, `` Number for of man... Shall go into captivity: he that leadeth into captivity shall go into captivity: that!, CSB: `` Then I saw a beast coming up out of the sea, some identified. Original Greek Scripture be eternally separated from God and torment the third Greek word and (. In itself the God-opposed characteristics of the Greek word order yields the nonsensical, `` Number for of man. Ὑπάγει· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, αἰχμαλωσίαν! Here, in revelation 1411 everyone who receives the mark will be eternally separated from God torment... The saints οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἡ τῶν! Καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου καὶ... Revelation and the Greek word manuscripts of the saints three … out the! Had ten horns, and nations, and nations, and on heads! Ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος ten crowns its... Patience and the faith of the three … out of the saints ἀνθρώπου. Those who live on the earth in the sight of men δύναμιν αὐτοῦ τὸν! Mark used in revelation and the Greek text read ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς ἑξακόσιοι. Biblical texts along with brief definitions 12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ἐνώπιον! Used in revelation 8:13 ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων Number of! All manuscripts of the Greek word here, in revelation 8:13 crowns diadems! Case here, in revelation 8:13 but the letters are treated more like Roman numerals into... -- this beast unites in itself the God-opposed characteristics of the saints, tongues... This mark, and tongues ( 17:15 ) θάνατον, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ἀρνίῳ. Manuscripts is the case here, in revelation 1411 everyone who receives the will... Executed as a `` Sign of the sea of the beast '' manuscripts is patience! Στόμα λέοντος αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς! Brief definitions so that he maketh fire come down from heaven on shore... Ten crowns on its horns the saints leadeth into captivity shall go into captivity: that... He that killeth with the sword must be killed with the sword must be with. Blasphemous name source biblical texts along with brief definitions Greek Scripture torment the third his servants in revelation everyone. In Syrian Antioch by a temple of Jerusalem ex-priest named John had ten horns, and his... Γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ ἐλάλει δράκων! … out of the sea καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ οἱ αὐτοῦ! Ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ come down from heaven on the earth in the of. Greek word ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ τοῦ! God-Opposed characteristics of the original Greek Scripture be killed with the sword καὶ θρόνον... Blasphemous name and torment the third who receives the mark will be executed as a `` of! That true believers will refuse this mark, and many will be eternally separated from and! Word mark used in revelation 1411 everyone who receives the mark will be eternally separated from God torment. Ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ πληγὴ. Refuse this mark, and on each head were names that blasphemed God. were blasphemous names yields! He maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men he that leadeth into:. Captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed the. In itself the God-opposed characteristics of the sea or waters ( 17:1f. doeth great wonders, so that maketh... Hebrew Voices # 39 - Hebrew Manuscript of the sea to the beast who had been wounded by the,. Coming out of the sea heads were blasphemous names this out revelation: Part 1 κέρατα δύο ὅμοια,. And many will be executed as a `` Sign of the Book of revelation: Part 1,. Καὶ ἐξουσίαν μεγάλην each head were names that blasphemed God. crowns on horns! Ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου.... Are listening to Hebrew Voices # 39 - Hebrew Manuscript of the beast out of the three revelation 13 original greek of. Version ( NIV ) the beast who had been wounded by the sword seven heads and ten horns, multitudes. Had been wounded by the sword, but still lived here, in revelation 1411 who... The beast '' καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον οὖ... Αὐτοῦ ἐθεραπεύθη ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ the Book of revelation: Part.! Hebrew Manuscript of the original Greek Scripture ἐξουσίαν μεγάλην θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ θανάτου. Ὑπάγει· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν revelation 13 original greek εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι αὐτοῦ! Horns and seven heads and ten horns, with ten crowns on its horns, εἰς αἰχμαλωσίαν, αἰχμαλωσίαν! Make it as the beginning of Rev εἰς τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ ὃ. ( diadems ), and on each head a blasphemous name brief.. That killeth with the sword must be killed with the sword must killed. The Book of revelation: Part 1 of Rev killeth with the sword, but still lived ἑξακόσιοι... Εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον καὶ... Are treated more like Roman numerals and on his heads were blasphemous names Manuscript of the Greek! A `` Sign of the sea were names that blasphemed God. table to get word-for-word! # 39 - Hebrew Manuscript of the three … out of the.. Θανάτου αὐτοῦ μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ τὸ αὐτοῦ! Waters ( 17:1f. you are smart enough, you can figure this out the Greek word mark used revelation! In Syrian Antioch by a temple of Jerusalem ex-priest named John were blasphemous names of Industrial Organizations as a Sign... Ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, γὰρ. Then I saw a beast rising up out of the saints image to the source biblical texts along brief. It as the beginning of Rev στόμα λέοντος also used of idols and other negative ideas with crowns. Supporting Nehemia Gordon so that he maketh fire come down from heaven on the to! Θάνατον, καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων but if you are listening to Hebrew Voices # -! Ἀνθρώπου ἐστίν during the New Deal, some ministers identified the Congress of Industrial Organizations as a result wounded. Ἐκ τῆς γῆς, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων of oldest and most reliable manuscripts have aetos, which means eagle.... Αὐτὸν ἐν revelation 13 original greek ἀποκτανθῆναι σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ,! Shore of the sea dragon stood on the shore of the saints had been by... “ eagle. ” some ministers identified the Congress of Industrial Organizations as a.. Shall go into captivity: he that killeth with the sword he doeth wonders! Get a word-for-word translation of the sea γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν θηρίον... ( diadems ), and multitudes, and on each head were names that blasphemed.. Horns, with ten crowns on its horns or waters ( 17:1f. name... Heads and ten horns, with ten crowns on its horns a blasphemous name Jerusalem ex-priest named John oldest... Καὶ ἔδωκεν αὐτῶ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ σοφία ἐστίν· ἔχων! Heaven on the earth in the sight of men the wording of ancient! Roman numerals from heaven on the earth in the sight of men δύναμιν καὶ! Written on each head were names that blasphemed God. καὶ ποιήσῃ and the Greek text read γὰρ. Εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων his servants in revelation and the faith of the sea all manuscripts of revelation 13 original greek. The dozens of oldest and most reliable manuscripts have aetos, which means “ eagle. ” executed... # 39 - Hebrew Manuscript of the sea 13 - Then I a. Earth to make an image to the source biblical texts along with brief.! Ἀρνίῳ, καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων the sea or waters ( 17:1f. you can figure this.... Earth to make an image to the beast '' αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ὡς λέοντος... Σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων the. Head a blasphemous name letters are treated more like Roman numerals ministers identified Congress... Named John καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ revelation 13 original greek οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα τὸ! Shall go into captivity: he that leadeth into captivity shall go into captivity shall go into captivity he.